برنامه چرخ (پنجرهای هوشمند)

برنامه چرخ (پنجرهای هوشمند) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی