برنامه چرخ (پینگ پنگ فضایی)

(اسکات کلی) دانشمند و فضانورد ناسا طی آزمایشاتی نشان می دهد که زندگی روزمره در موقعیتی موسوم به میکروگرویتی-جاذبه نزدیک به صفر- چگونه است (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی