برنامه چرخ (کنگره جهانی موبایل - ۲۰۱۶)

کنگره جهانی گوشی های تلفن همراه سال ۲۰۱۶ از سوم تا ششم اسفندماه در بارسلون اسپانیا برگزار شد (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی