برندسازان آینده با تگموند

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) پلتفرمی برای نمایش اطلاعات شعب - آدرس و شماره تلفن نمایندگی برندها به کاربر - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی