بر بنیان دانش "نشست نوآوران آسیا و اقیانوسیه با حضور نمایندگان 62 کشور عضو"

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی