بر بنیان دانش شبکه خبر: رونمایی از اکوسیستم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال