به زودی تکنولوژی خاموش وارد زندگی بشر می شود

به زودی تکنولوژی خاموش وارد زندگی بشر می شود (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی