بومی سازی تجهیزات صنعتی

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) بومی سازی تجهیزات اتوماسیون و کنترل صنعتی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی