بومی سازی و تولید پژو 301 بدون فرانسه و با حضورشرکت های دانش بینان داخلی

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی