تخلیه آب اتوماتیک

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) تولید محصولات حوزه فرستنده گیرنده wcdma و Auto Drain تخلیه آب اتوماتیک مخازن نفتی در پالایشگاه ها . (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی