تست باتری خودرو با متد جدید

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) دستگاه های تست باتری خودرو - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی