تقابل اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد نفتی از نگاه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی