تیمی که عاشق هدفش باشد هرگز شکست نمی خورد(دورهمی)

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در برنامه دورهمی (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی