جذب نخبگان غیر مقیم به ایران

جذب نخبگان غیر مقیم به ایران با همت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری در گفتکوی خبری شبکه 2 (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی