جلوه درخشان استعداد ایرانی در لوح یادبود ایران ساخت