جوان‌ها بدانند؛ قسمت پنجم

پنجمین و آخرین بخش از این مجموعه، به «سلطه‌ی آمریکا بر حکومت پهلوی» اختصاص دارد.

صوت ها

کلمات کلیدی