حضور جمعی از کارگردانان سینما در کارخانه نوآوری آزادی