حضور سورنا ستاری در برنامه گفتمان هفته در شبکه خاوران؛ خراسان جنوبی