حمایت از آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان