حمایت از کسب و کار شرکتهای دانش بنیان

حمایت معاونت علمی و فناوری از کسب و کار ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی