خاموش کردن آتش های کلاس B کمتر از ۱۰ ثانیه

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی