خودرویی را می خرید که برای کشتن شما برنامه ریزی شده؟!

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی