داده‌نما: همراهی فناورانه

جرقه‌ای در ذهن زده می‌شود و با شکل گیری یک ایده در نهایت محصولی نوآورانه تولید می‌شود. محصولات و دستاوردهایی که نیازهای بسیاری را پاسخگو شدند و رویاهای بشر را محقق کردند. رویاهایی مانند سفر به کرات دیگر. پس اختراع در تمام دوران زندگی بشر اهمیت فراوانی داشته و او را به سوی پیشرفت سوق داده است.

پس با توجه به اهمیتی که اختراع و حفاظت از آن دارد، کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر ثبت بین‌المللی و آموزش این حوزه با مخترعان همراه شده است.

حمایت بیش از 90 درصدی از ثبت نخستین اختراع در دفاتر معتبر خارجی و حمایت 50 درصدی از ثبت دومین اختراع تنها برخی از حمایت‌هایی است که کانون از مخترعان می‌کند تا در این مسیر به موفقیت برسند و محصول فناورانه خود را به بازارهای بین المللی صادر کنند. چرا که یکی از الزامات صادرات ثبت اختراع است. در داده نمای زیر به برخی از این حمایت‌های کانون اشاره شده است.

 

کلمات کلیدی