دانشنما (آشنایی با نیروی اصطکاک)

چگونه نوسان- چرخش و نیروی اصطکاک مانع از افتادن شی بر روی زمین می شود؟! (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی