دانشنما (اثر گرما بر روی لیوان فومی)

در اثر گرما و بالارفتن فشار لیوان فومی به جای منبسط شدن کوچکتر می شود (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی