دانشیمنگاه (دیرین_دیرین)

دانشگاه باید جوانان خلاق و کارآفرین تربیت کنه نه یه عده مدرک گرای پشت میز نشین!
کلمات کلیدی