در باب نقش فرهنگ همکاری در توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری