دولت باید حمایت جّدی از اقتصاد دانش بنیان کند

دیدار هیات محترم دولت با مقام معظم رهبری و بیانات مرتبط با موضوع علم و فناوری

صوت ها

کلمات کلیدی