دکتر سورنا ستاری در جمع مسئولان و دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع)