رادیوهای فضایی در ایران

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) طراحی و تولید رادیو نرم افزار به جهت انتقال اطلاعات با نرخ ارسال 2Gbps (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی