راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه کسب و کارهای داده محور سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با حضور سورنا ستاری