ربات اطفا حریق (آتش نشانی)

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) سامانه اطفا حریق واترمیست و سیستم کنترل ریزگرد منطقه ای - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی