روایت دکتر سعید سرکار درباره پیشرفت های نانو

روایت دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو درباره پیشرفت های نانو - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی