رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری

رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان پرویز کرمی, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری,پرویز کرمی, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان .پرویز کرمی,سورنا ستاری,دکتر قانعی , رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان قادری فر, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر قانعی ,پرویز کرمی, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,دکتر سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر قانعی ,سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری, رونمایی از داروی «آلساوا» با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌ج ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان