رویداد کارآفرینی (استارت آپ ) ؛چرا و چگونه ؟!!

استارت آپ چرا و چگونه (مرکز آموزشی گام ) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی