زبان آموز لینگوتیک

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) پلتفرمی برای آمادگی در آزمون های تعیین سطح زبان انگلیسی- (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی