زیست بوم شرکت های خلاق و نوآور گسترده تر می شود

حضور مهاون علمی و فناوری رییس جمهور دکتر سورنا ستاری در برنامه تیتر امشب(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی