سازه های بتنی دانش بنیان

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) ساخت تجهیزات تخصصی کنترل کیفیت و دوام بتن - (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی