ستاد فرهنگسازی در بیان مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان 1395/07/28 خوشبختانه یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین معاونت علمی که کار خوبی است؛ منتها سعی کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقی‌ای داشته باشند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان 1395/07/28
 
خوشبختانه یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین معاونت علمی که کار خوبی است؛ منتها سعی کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقی‌ای داشته باشند.
 
(ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان )(www.farhang.isti.ir)