سخنان آقای امید حاتمی دارای مدال المپیاد جهانی ریاضی