سخنان آقای رسول رجایی دبیر انجمن‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس