سخنرانی دکتر صاحبکار در مرکز گام

سخنرانی دکتر صاحبکار در مرکز گام (مرکز آموزشی گام ) (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)

کلمات کلیدی