سخنرانی رییس جمهور در جمع مدیران شرکت های دانش بنیان و استارتاپی

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی