سخنرانی ستاری در رویداد ملی کارآفرینی دانشگاه پیام نور

ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان- farhang.isti.ir

کلمات کلیدی