سرمایه پذیری و پشتیبانی از طرح های خلاقانه

فناوری ایرانی = کسب و کار ایرانی (ایران ساخت) یک بستر سرمایه پذیری جمعی است که تعداد زیادی پشتیبان با حمایت های مالی کوچک خود سرمایه های لازم برای اجرای طرح های خلاقانه را تامین می کنند (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)
کلمات کلیدی