سفر استانی معاون علمی رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان