سورنا ستاری،معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در آیین امضای تفاهم نامه همکاری ایجاد زیست‌بوم نوآوری وتبدیل کیش به شهرهوشمند

آیین امضای تفاهمنامه همکاری ایجاد زیست‌بوم نوآوری وتبدیل کیش ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان امام خمینی رحمت الله علیه,مقام معظم رهبری,, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر علی وحدت, آیین امضای تفاهمنامه همکاری ایجاد زیست‌بوم نوآوری وتبدیل کیش ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان آیین امضای تفاهمنامه همکاری ایجاد زیست‌بوم نوآوری وتبدیل کیش ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,غلامحسین مظفری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ,دکتر علی وحدت,غلامحسین مظفری,پرویز کرمی,دکتر سورنا ستاری,, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان غلامحسین مظفری, ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
کلمات کلیدی