سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی

سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی,دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی,دکتر سورنا ستاری,سحر تاج بخش, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سحر تاج بخش, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سحر تاج بخش,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان محمد اسلامی,دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سحر تاج بخش,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سحر تاج بخش,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اسماعیل قادری فر,دکتر سورنا ستاری,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر محمد اسلامی,اسماعیل قادری فر,سحر تاج بخش, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سحر تاج بخش,دکتر سورنا ستاری,اسماعیل قادری فر, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی,دکتر سورنا ستاری,سحر تاج بخش, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری,دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی,دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر سورنا ستاری, سورنا ستاری درمراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فنا ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان دکتر محمد اسلامی,دکتر سورنا ستاری,