سورنا ستاری در آیین انعقاد قرداد فناوری شتابدهنده پرسیس ژن