سورنا ستاری در آیین رونمایی و پذیره نویسی فراصندوق ستارگان